Dordtse Evangelisatie

Organogram

Statuten:

Art.4, lid 3 : Het bestuur bestaat uit a) Dagelijks bestuur, b) Bestuursleden Werkgroepen, c) Externe Bestuursleden
Art.4, lid 5 : Het Dagelijks Bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter (tevens bestuursvoorzitter), een penningmeester en een secretaresse, zo mogelijk aangevuld met een coördinator die verantwoordelijk is voor het leggen en onderhouden van contacten met kerken en gemeenten, een pr-functionaris voor een juiste invulling en uitvoering van het communicatiebeleid en een algemeen adjunct.
Art.8, lid 6b : Iedere werkgroep is verplicht uit hun midden één lid te benoemen als afgevaardigde in casu quo lid van het bestuur van de stichting. Dit bestuurslid heeft daarmee ook stemrecht over bestuurszaken, brengt namens de werkgroep aan het bestuur verslag uit van verrichte en geplande activiteiten en houdt de werkgroep op de hoogte van alle relevante bestuurszaken. Indien dit bestuurslid is verhinderd om aan een bestuursvergadering deel te nemen, dan wijst de werkgroep uit hun midden een plaatsvervanger aan.
Art.9, lid 1 : Het bestuur kan één of meerdere externe bestuursleden benoemen.
Art.10, lid 1 : Het bestuur kiest uit haar midden een financiële commissie, welke toezicht houdt op het financieel beheer over de stichting en er in het bijzonder op toeziet, dat haar middelen niet anders dan overeenkomstig het doel van de stichting en conform de door het bestuur goedgekeurde jaarbegroting worden aangewend.