Onze financiën

Missie Dordt is financieel afhankelijk van giften. Daarom doet de stichting een beroep op participerende kerken, haar leden, particulieren en bedrijven. Ook worden er voor projectfinancieringen aan- vragen gedaan bij vermogensfondsen.

Missie Dordt is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het stichtingsbestuur stelt jaarlijks een begroting op waarin de geplande inkomsten en uitgaven per werkgroep staan vermeld. De financiën worden jaarlijks verantwoord in een financieel jaarverslag. De website voldoet aan de publicatieplicht die aan een ANBI wordt gesteld en de statuten zijn opgesteld con- form de ANBI eisen. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL 18 RABO 0166 4614 31 t.n.v. stichting Missie Dordt o.v.v. de werkgroep of algemeen.