Onze organisatiestructuur

Betrokkenheid en transparantie vinden we belangrijk. Daar hebben wij onze organisatiestructuur dan ook naar ingericht. De stichting Missie Dordt streeft naar een brede vertegenwoordiging vanuit de Dordtse kerken, gemeenten en diverse instanties. Alle leden, vrijwilligers en participerende kerken dienen de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven.

De stichting Missie Dordt bestaat uit de volgende organen:
• 
Raad van Toezicht (RvT)Deze raad controleert en adviseert het bestuur. Het bestuur legt alle beleidsplannen en jaardocumenten ter goedkeuring voor aan de RvT. De leden van de RvT worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvT.
• Stichtingsraad. Deze raad adviseert het stichtingsbestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes. Leden van de participerende kerken, missionaire organisaties en werkgroepen kunnen lid worden van de stichtingsraad.
• Stichtingsbestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft als zodanig tot taak om de doelstelling van de stichting vorm te geven. De leden van het bestuur worden benoemd door de RvT.
• Missionair coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten van de stichting. De coördinator is als werknemer in dienst en wordt aangesteld door het stichtingsbestuur.
• Werkgroepen. Iedere werkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van een bepaald project en wordt gevormd door vrijwilligers. De werkgroepen worden ingesteld en indien nodig ontbonden door het stichtingsbestuur.

De samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse organen zijn opgenomen in de statuten van Missie Dordt en uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.